JMJS trainingen

JMJS: Bussiness Focused Developement

Projecten vinden steeds vaker plaats in een omgeving die voortdurend aan sterke verandering onderhevig is. Dat betekent dat de eisen die aan een project gesteld worden, plotseling kunnen veranderen. Een projectaanpak moet daar responsive en proactief op reageren. Dit geldt met name voor projecten die producten en diensten moeten opleveren in een sterk concurrerende markt.

In een dergelijke omgeving is er behoefte aan methoden en -technieken die beter overweg kunnen met zo'n dynamische context. JMJS is een project- en ontwikkel framework dat speciaal ontwikkeld is voor een dergelijke context. JMJS is gebaseerd op ‘best-practices’ Belangrijke ingredienten van JMJS zijn: een iteratie en incrementele projectaanpak, centrale actieve rol voor de klant, korte communicatielijnen, regelmatige reviews van producten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden laag in het projectteam, faciliterend projectmanagement, niet meer doen dan nodig is, met zo min mogelijk bureaucratie en overhead. 

Bij JMJS wordt de doorlooptijd en het budget van het project gefixeerd, en dat wat opgeleverd wordt, het product, wordt binnen grenzen variabel gehouden. Dit fenomeen wordt gemanaged door het zogenaamde timeboxen: een techniek om binnen een hoeveelheid tijd en met een beperkt budget een voor de klant bruikbaar product op te leveren. 

JMJS is geen voorschrijvende methodiek, maar meer een filosofie en gedachtegoed over projectaansturing en projectbeheersing. 

Vanuit de gedachte dat projecten uitvoeren mensenwerk is en blijft, adresseert JMJS nadrukkelijk en duidelijk het mensaspect in haar methode o.a. door duidelijk beschreven competentieprofielen, andersoortige communicatiestructuren, de no-blame cultuur.

 

Deze andere manier van denken en werken leidt tot een andere behoefte aan kennis, vaardigheden en gedrag. Met name op het gebied van gebruikersparticipatie, gedelegeerde beslisbevoegdheid en het zgn. business centred denken en werken wordt er een andere insteek verwacht van alle betrokkenen zoals opdrachtgever, opdrachtnemer en projectteam. De overstap van een traditionele methode naar JMJS vraagt daarom de nodige aandacht voor kennis, ervaring én toepassing in de praktijk. Om de aanpak dan ook daadwerkelijk te laten beklijven bij mensen én de organisatie in zijn geheel is niet alleen training( just-in-time’) van belang, maar ook coaching en begeleiding als men weer in de dagelijkse praktijk komt. Wat dat betreft moet het invoeren van JMJS in een organisatie niet onderschat worden. 

Twice heeft haar product aanbod inmiddels uitgebreid met een door het JMJS Consortium gecertificeerde JMJS Awareness training. Een 1-daagse training waarin de basistheorie van JMJS wordt uiteengezet in combinatie met kleine praktijkoefeningen.

 

Boek nu een training JMJS Aware voor onze speciale actieprijs van 375 euro.